210-II-osios butų savininkų bendrijos

Į S T A T A I

I.BENDROJI DALIS

1. 210-II-oji butų savininkų bendrija (toliau – bendrija), yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Šio juridinio asmens teisinė forma yra bendrija.

2. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai, t.y.  pastato bendro naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise yra adresu Kaunas, S.Žukausko g. 33.

3. Bendrijos nariai yra daugiabučio namo Kaunas, S.Žukausko g. 33,  patalpų savininkai.

4. Bendrijos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai. Bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos teises ir pareigas nustato Daugiabučių  namų savininkų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymas.

5. Bendrija veikia vadovaudamasi jos narių solidarumo, lygiateisiškumo ir tarpusavio pagalbos principais.

II. ĮSTOJIMO Į BENDRIJĄ IR IŠSTOJIMO IŠ JOS TVARKA IR SĄLYGOS

6. Bendrijos nariu patalpų savininkas tampa pateikęs rašytinį prašymą bendrijos pirmininkui ir šiam įregistravus jį bendrijos narių registravimo knygoje. Įstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.

7 Bendrijos narių registravimo knygoje nurodomas patalpos savininko vardas ir pavardė,
gyvenamoji vieta (juridinių asmenų – pavadinimas ir buveinė), nuosavybės teisės į patalpas
įgijimo pagrindas ir data bei patalpų plotas ir turto dalis bendrojoje nuosavybėje, taip pat įstojimo į
bendriją bei išstojimo iš jos data.

8. Daugiabučio namo patalpų savininkai, atsiskaitę su bendrija pagal savo prievoles, gali
išstoti iš bendrijos pateikę rašytinį prašymą bendrijos pirmininkui ir šiam įregistravus jį
bendrijos narių registravimo knygoje. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.

III. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

  1. Bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos.
  2. Patalpų savininkams – juridiniams asmenims bei valstybei ir savivaldybėms bendrijos
    veikloje atstovauja jų įgalioti asmenys. Patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo jų
    tarpusavio susitarimu. Bendrijos narys – fizinis asmuo gali raštu įgalioti vietoje savęs dalyvauti
    bendrijos veikloje kitą asmenį (įskaitant ir kitą asmenį).

11. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės teisės į visas
bendrijos name turėtas patalpas, nariui išstojus iš bendrijos bei likvidavus bendriją.

12. Fizinis ar juridinis asmuo, pirkęs, paveldėjęs ar kitaip įsigijęs patalpas bendrijos
valdomame name, per 10 darbo dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo apie tai raštu praneša
bendrijos pirmininkui.

13. Bendrijos narys turi teisę:

13.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į bendrijos
valdybą (bendrijos pirmininku), revizijos komisiją (revizoriumi), teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais;

13.2. iki pranešime apie šaukiamą visuotinį susirinkimą nurodytos datos iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų; iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus;

13.3. reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises bei teisėtus interesus;

13.4. imtis būtinų priemonių be kitų namo patalpų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų patalpų savininkų atlyginti su tuo susijusias išlaidas, proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje;

13.5. gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ar išlaidas bei privalomuosius mokesčius;

13.6. išstoti iš bendrijos;

13.7. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises.

14. Ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai.

15. Bendrijos narys privalo:

15.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ir revizijos komisijos (revizoriaus) nutarimus;

15.2. dalyvauti bendrijos veikloje;

15.3. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise jam priklausančias patalpas;

15.4. tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ir jo patalpų nuomininkai;

15.5.atsiskaityti nustatytąja tvarka už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje;

15.6. savavališkai, be bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ar jos įgalioto asmens leidimo nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti namo bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų;

15.7. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles ir informuoti bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką) apie išstojimą iš bendrijos;

15.8. atsakyti pagal savo prievoles;

15.9.kita (nustato bendrijos narių susirinkimas).

16. Bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta bendrijos narių susirinkimo sprendimo – bendrijos narių balsų dauguma.

IV. BENDRIJOS TURTAS, LĖŠOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS

17. Bendrijos  turtas yra atskirtas nuo butų savininkų turto.

18. Bendrijos turtą sudaro bendrijos lėšomis pirktos ar kitaip teisėtai įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės.

19. Bendrijos nariai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais (turtiniais) įnašais, kurių įvertinimo tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas.

21. Bendrijos lėšas sudaro:

21.1. tikslinės butų savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti;

21.2. valstybės ar savivaldybės paramos lėšos;

21.3. pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos.

22. Pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo naudojimo objektus, paskirstomos bendrijos nariams ir kitiems patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės  objektų daliai ir  (arba) naudojamos pastatui (pastatams) atnaujinti.

23. Bendrijos finansiniai metai yra nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos imtinai.

24. Bendrijos turtas ir lėšos valdomos, naudojamos ir jomis disponuojama šia tvarka:

24.1. bendrijos turtą valdo ir naudoja bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka;

24.2. bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis metine pajamų ir išlaidų sąmata, kurią tvirtina bendrijos narių susirinkimas;

24.3. bendrijos lėšas naudoja ir jos sąskaitas bankuose tvarko bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bei buhalteris;

24.4. bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti ir kitas bendrijos turto ir lėšų naudojimo sąlygas bei tvarką.

IV. BENDRIJOVALDYMIKITORGANAI

25. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – visuotinis susirinkimas). Visuotinis susirinkimas pagal savo kompetenciją:

25.1. keičia bendrijos įstatus;

25.2. renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius);

25.3. renka ir atšaukia revizijos komisijos narius arba revizorių ir tvirtina revizijos komisijos arba revizoriaus darbo tvarkos aprašą;

25.4. priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo;

25.5. gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo;

25.6. įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir  darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip;

25.7. tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo  objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką;

25.8.  tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą;

25.9. tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą;

25.10. priima sprendimus dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi arba kitų kreditinių įsipareigojimų, išskyrus Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme numatytus atvejus;

25.11. tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo  naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra;

25.12. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą;

25.13. priima sprendimus dėl bendrijos stojimo į asociacijas ar kitas visuomenines

organizacijas ir išstojimo iš jų;

25.14. priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją;

25.15. renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių;

25.16. priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo.

26. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir balsavimo tvarką nustato Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

27. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

28. Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas, kuris yra ir bendrijos valdybos pirmininkas, ir valdybos nariai (ne mažiau kaip šeši). Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą adresu S.Žukausko g.33, Kaunas. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

29. Bendrijos valdyba pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

29.1. šaukia visuotinius susirinkimus;

29.2. svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą;

29.3. svarsto ir tvirtina bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį;

29.4. svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos taisykles;

29.5. svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio ir lėšų skolinimosi pastatui (pastatams) atnaujinti. Parengti sprendimų dėl bendrijos ūkinės veiklos ar administravimo būdo projektai turi užtikrinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų  bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų
įgyvendinimą;

29.6. analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus;

29.7. tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas;

30. Bendrijos valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Daugiabučių gyvenamųjų  namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

31. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos
tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.
Bendrijos pirmininkas pagal kompetenciją atsako už:

31.1. bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

31.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą;

31.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo;

31.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo prašymu;

31.5. bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

31.6. informacijos pateikimą butų savininkams jų prašymu;

31.7. bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus;

31.8. bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą;

31.9. pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

31.10. pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (valdybai);

31.11. butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių  lėšų naudojimą pagal paskirtį;

31.12. bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (valdybai);

31.13. dokumentų pateikimą bendrijos revizijos komisijai (revizoriui) ir(ar) auditoriui.

32. Bendrijos pirmininko rinkimo ir iš pareigų atšaukimo tvarką nustato Daugiabučių  gyvenamųjų  namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

VBENDRIJOS NARIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS BALSUOJANT RAŠTU

33. Bendrijos narių sprendimai gali būti priimti balsuojant raštu. Balsavimą raštu
organizuoja bendrijos pirmininkas bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu,
arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių.

34. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:

34.1. parengiamas balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas;

34.2. balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam bendrijos nariui asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir  svarstomus klausimus viešai skelbiama namo skelbimų lentoje. Jeigu patalpos  priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų;

34.3. bendrijos narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje – pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui (variantams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant pasirašiusiojo asmens kodą. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu.
Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininko nepasirašyti
balsavimo biuleteniai;

34.4. užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti bendrijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę;

34.5. balsavimo biuletenius skaičiuoja bendrijos narių susirinkimo specialiai tam sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina bendrijos pirmininkas. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas namo skelbimų lentoje;

34.6. balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų bendrijos narių;

34.7. balsavimo biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;

34.8. balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino bendrijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui grąžintų – atsiųstų paštu ar įmestų į specialiai tam skirtą balsadėžę – ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 bendrijos narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.

VI. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ ĮMOKŲ NUSTATYMIR  MOKĖJIMO TVARKA

35. Tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su bendrijos veikla, nustatomos
vadovaujantis bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo
objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina
visuotinis narių susirinkimas. Metinė pajamų ir išlaidų sąmata bendrijos pirmininko
sprendimu gali būti patikslinta įvertinus sutartis su namo priežiūros ar remonto paslaugų
teikėjais.

36. Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje.

37. Įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas arba sutarties pagrindu namo
bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas teikianti įmonė (jeigu
visuotinio narių susirinkimo nutarimu tokia sutartis yra sudaryta).

38. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir
jos administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą,
želdinių priežiūrą, apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią
sudaro bendrijos pirmininkas ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas, arba rinkos vertę,
kuri nustatoma visuotinio narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso
būdu.

39. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų remontu ar rekonstrukcija,
vykdoma pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros
reikalavimus, apskaičiuojamos pagal rinkos vertę, kuri nustatoma perkant šias paslaugas
konkurso būdu.

40. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir
lokalizavimu, apskaičiuojamos pagal faktinę jų kainą, apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka
patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų tarifus.

41. Kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato visuotinis narių

susirinkimas. Tam atidaroma kaupiamoji sąskaita banke.

VII. NEPINIGINIŲ (TURTINIŲ) ĮNAŠŲ ĮVERTINIMBEI BENDRIJOS

NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO 

SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮMOKAS TVARKA

42. Nepiniginiai (turtiniai) bendrijos narių įnašai įvertinami bei bendrijos narių ir jų
šeimos narių darbo sąnaudos įskaitomos į įmokas visuotinio narių susirinkimo nustatyta
tvarka.

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS TYRIMAS IR KONTROLĖ

43. Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą kontroliuoja revizijos komisija
(revizorius). Jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių
(įgaliotinių) susirinkimui. Komisijos narių skaičių nustato ir ne daugiau kaip 2 metams ją
renka bendrijos narių susirinkimas. Revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti
bendrijos valdybos nariai (bendrijos pirmininkas) ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais
(bendrijos pirmininku) sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai
(įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
44. Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka nuodugnų
veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadas bendrijos narių susirinkimui apie bendrijos
ūkinę bei finansinę veiklą. Bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) privalo pateikti
revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir reikalingus dokumentus.

45. Revizijos komisija (revizorius) privalo atlikti neeilinį ūkinės bei finansinės veiklos
patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą
pateikti bendrijos narių susirinkimui.

46. Ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad
šie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai.
Pareiškimo teismui padavimą, ekspertų paskyrimą, jų darbo apmokėjimą ir teismo
taikomas priemones dėl netinkamų bendrijos ar bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko)
veiksmų nustato Civilinis kodeksas.

IX. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ SKELBIMO, VISUOTINIO SUSIRINKIM

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ REGISTRAVIMO IR SKELBIMTVARKA 

47. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą susirinkimo organizatorius
(bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki
susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose
vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su
sprendimų projektais.

48. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos
valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar
likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį
susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu.

49. Visuotiniai susirinkimai yra protokoluojami. Visuotinio susirinkimo protokolą
pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Pasirašyti protokolai yra numeruojami iš
eilės pagal datą. Visuotinio susirinkimo metu priimti sprendimai yra skelbiami bendrijos
skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose.

X. BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

50. Bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir
atšaukimo tvarką nustato Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijų įstatymas bei Civilinis kodeksas.

XI. BENDRIJOS ĮSTATŲ IR BENDRIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

51. Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi bendrijos pirmininkas, bendrijos  valdyba ir 1/4 bendrijos butų savininkų.

52. Bendrijos įstatai keičiami ar papildomi visuotino susirinkimo nutarimu, jeigu už
juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai (2/3) visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos
narių.

53. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

54. Bendrijos buveinę keičia visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.
Buveinės pakeitimas įregistruojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta
tvarka juridinių asmenų registre.

2015 m. _____________ d.

Visuotinio  narių susirinkimo pirmininkas _____________________________

Visuotinio  narių susirinkimo sekretorius_____________________________