210-II BUTŲ SAVININKŲ BENDRIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. 210-II daugiabučių namų bendrijos vidaus tvarkos taisyklės nustato tvarką, kurios nereglamentuoja kiti teisės aktai bei
norminiai dokumentai, bendrasavininkams naudojantis patalpomis, kurias administruoja bendrija, bei transporto
priemonių įvažiavimo ir išvažiavimo iš namo kiemo teritorijos tvarką.
2. Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą bendrasavininkams teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma drausminė,
materialinė atsakomybė.
3. Taisyklėse neaptartos situacijos, klausimai ir ginčai, kylantys dėl jų taikymo, sprendžiami įstatymų bei po įstatyminių
norminių aktų nustatyta tvarka.
4. Taisyklėmis siekiama skatinti bendrasavininkius aktyviau rūpintis gyvenamojo namo bei teritorijos būkle, dalyvauti
bendrijos valdyme ir tausoti, gerinti bei gražinti gyvenamąją aplinką.
5. Taisyklės tvarkomos, pildomos, keičiamos 210-II BSB valdybos narių susirinkimo metu.
II. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI
1. Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1.1. Bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos
konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
1.2. Bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir
rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, televizijos kolektyvinės
antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė
įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų
patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos
funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
1.3. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai,
pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
1.4. Namui priskirto žemės sklypo teritorija kuri nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems
asmenims.
III. BENDRASAVININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Draudžiama be atskiro bendrijos valdybos leidimo keisti, griauti, perdarinėti, savarankiškai remontuoti bet kokias
bendro naudojimo patalpas, keisti, griauti, ardyti ar kitaip gadinti namo fasadą, bendrojo naudojimo patalpų ir butų
pertvarines bei laikančiąsias sienas.
2. Draudžiama išmontuoti, taisyti, keisti domofonus, judesio daviklius, lauko durų kodines spynas bei kitus bendro
naudojimo patalpose esančius apskaitos, šildymo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose
esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus privaloma kuo skubiau informuoti Bendrijos valdybos pirmininką.
3. Pastebėjus pastatui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius būtina kuo skubiau apie tai informuoti
bendrijos valdybos pirmininką.
4. Naudojantis objekte veikiančiais liftais privaloma laikytis lifto naudojimosi taisyklėmis.
5. Draudžiama objekte veikiančiais liftais transportuoti daiktus, kurie dėl savo matmenų ar savybių galėtų pažeisti lifto
vidinės dalies apdailą.
6. Pridergus liftą, bendrąsias patalpas ir namo prieigas, būtina išvalyti užterštą plotą.
7. Draudžiama bute, sandėliuke ir visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant vidinį kiemą, pastatų stogus ir palėpes,
laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir
(ar) prietaisus.
8. Be Bendrijos valdybos pritarimo – griežtai draudžiama visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant pastatų prieigas,
pastatų stogus, vidinį kiemą ar pastato fasadą montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą ir (ar) prietaisus.
9. Atliekant remonto darbus dėl kurių būtų apribotas kitiems būtų savininkams vandens, šildymo ar kitų paslaugų
tiekimas privaloma raštu, ne vėliau kaip prieš tris dienas iki darbų pradžios, informuoti gyventojus skelbimų lentoje.

10. Išeinant iš bendro naudojimo patalpos, bendro koridoriaus, kuris yra atskirtas durimis ar namo rūsio, jeigu tuo metu
ten nėra kito asmens, būtina užrakinti duris ir išjungti apšvietimą.
11. Draudžiama be specialaus leidimo ar projekto didinti buto ar komercinės patalpos, sandėliuko, balkono plotą
pasinaudojus bendromis namo erdvėmis ir (ar) balkonų ar kitų bendrųjų patalpų plotu.
12. Keičiant bute sumontuotus radiatorius, privaloma pateikti projektą bendrijos pirmininkui.
13. Draudžiama savavališkai įsirengti šildymo sistemas nuo namo šildymo ar karšto vandens sistemų. Gyventojas
neteisėtai įsirengęs tokias sistemas privalo savo lėšomis atstatyti tinkamą sistemų veikimą.
14. Keičiant buto išplanavimą ar atliekant rekonstrukciją pagal Bendrijos valdybos patvirtintą projektą privaloma ne
vėliau kaip per 12mėn. nuo darbų pabaigos, pakeitimus įregistruoti Registrų centre.
15. Tyliuoju paros metu, t.y. nuo 22 val. iki 8 val. darbo dienomis ir nuo 22 val. iki 10 val. savaitgaliais ir švenčių
dienomis draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti aplinkinių ramybę, atlikti buto remonto, apdailos darbus. Būtina
įsitikinti ar nesuveikusi jums priklausančio automobilio signalizacija ir esant gedimui ją išjungti.
16. Bendro naudojimo patalpose ir namo išorės prieigose be priežiūros paleisti, vedžioti be pavadėlio ar laikyti bet kokius
gyvūnus.
17. Laikant gyvūnus gyvenamosiose patalpose, būtina vadovautis gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklėmis bei LR
Gyvūnų globos bei laikymo įstatymu. Gyvūnų savininkai, pažeidę Gyvūnų auginimo ir laikymo Kauno mieste
taisykles, baudžiami administracine tvarka pagal Administracinės teisės pažeidimų kodekso 110 ir 161 str.
18. Draudžiama namo kieme keisti pastatytų įrenginių vietą, juos gadinti, ardyti ar kitaip keisti esamą būklę bei sudėtį.
Gyventojas matydamas apie asmenis, kurie gadina ar ardo šalia namo esančius įrenginius privalo pranešti pagalbos
telefonu 112.
19. Valant buto balkonus nuo purvo, sniego ar pan. būtina laikytis visų higienos ir saugumo priemonių, bei užtikrinti, jog
tokie valymo darbai neužterš kitų balkonų ir nesužalos kitų asmenų. Draudžiama purtyti kilimus, patalynę, mėtyti
maisto likučius ar kitas šiukšles pro buto langus ir balkonus. Draudžiama šerti gyvūnus tam neskirtose vietose.
20. Draudžiama į bute esančią kanalizacijos sistemą mesti kietąsias medžiagas, higienos reikmenis, pilti skystąsias
atliekas kurios galėtų pabloginti ar sutrikdyti bendros namo nuotekų sistemos funkcionavimą.
21. Draudžiama laikyti šiukšles bendro naudojimo patalpose, mėtyti jas pro buto langus ar balkonus.
22. Griežtai draudžiama rūkyti visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant liftų holus, laiptines.
23. Griežtai draudžiama vaikščioti ant pastato stogo.
24. Kabinti skelbimus galima tik skelbimų lentose prieš tai gavus bendrijos valdybos sutikimą. Gyventojai savo
asmeninius skelbimus gali kabinti tik skelbimų lentose, tačiau bendrijos valdybos sutikimas nereikalingas.
25. Pagal galimybę dalyvauti organizuojamose gyventojų talkose.
26. Padaręs žalą Bendrijos turtui, jo narys apmoka būtinas išlaidas.
27. Dalyvauti visuotiniuose Bendrijos susirinkimuose ir pagal galimybes teikti pagalbą sprendžiant bendrijos problemas.
28. Bendrose patalpose draudžiama ūkinė komercinė veikla, be atskiro bendrijos valdybos sutikimo.
29. Draudžiama be Bendrijos valdybos sutikimo savavališkai sodinti medžius.
IV. AUTOMOBILIŲ LAIKYMAS
30. Namo teritorijoje automobilius statyti tvarkingai, užstačius kitą automobilį privaloma palikti telefono numerį.
31. Draudžiama palikti stovėti neeksploatuojamus automobilius ilgesniam nei 3mėn. laikotarpiui.
32. Draudžiama plauti automobilius namo teritorijoje. Taip pat draudžiama atlikti tokius automobilių remontus, kurie
keltų triukšmą ar darytų žalą bendrijos turtui.

V. NUOMININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
33. Butų savininkai nuomuojantys butus privalo supažindinti nuomininkus su vidaus tvarkos taisyklėmis. Nuomininkai
privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
34. Būtų savininkas nuomuojantis būtą privalo informuoti Bendrijos pirmininką apie bute gyvenančių asmenų skaičių
nuomos laikotarpiu ir nuomininkų kontaktinius duomenis.
35. Nuomininkai gyvendami nuomojamame būste privalo prisidėti prie bendro naudojimo objektų priežiūros – laiptinių
valymas, pagal galimybęs dalyvavimas talkose.