S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2012 m. birželio 5 d.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 34 bendrijos nariai (viso 81).

Susirinkimo pirmininkas: K. Kiaušienė

Susirinkimo sekretorius:  R. Petkevičiūtė

 

Pateikti klausimai svarstymui:

  • Bendrijos dokumentų patikrinimo ataskaita;
  • Naujo bendrijos pirmininko rinkimas.

 

1. Bendrijos dokumentų patikrinimo ataskaita:

Bendrijos dokumentų patikrinimą atliko ir ataskaitą pristatė bendrijos narė Diana Vismantienė (buto Nr. 65). Bendrijos veiklos patikrinimo aktas prisegamas prie protokolo. Taip pat viešai skelbiamas internetiniame bendrijos puslapyje www.zukausko33.lt.

Atliktas dokumentų patikrinimas už 2005 – 2012 metų bendrijos veiklą. Akte detalizuojamos išlaidos įmonėms UAB „Vikis“ ir UAB „Lomenita“. Taip pat išvardinti visi stambesni pirkimai, nepagrįstos išlaidos ir išlaidos nesusijusios su bendrijos veikla.

Bendrijos susirinkime daug kritikos pareikšta dėl bendrijos buhalterės veiklos. Siūlyta esamą buhalterę atleisti be išeitinės kompensacijos ir į jos vietą priimti Dianą Vismantienę.

Bendrijos nariai siūlė: bendrijos dokumentų patikrinimus atlikti vieną kartą metuose ir apie tai informuoti gyventojų susirinkimuose; vykdant stambesnius pirkimus ar darbus, būtina suderinti valdybos susirinkime.

 

2. Naujo bendrijos pirmininko rinkimas:

Susirinkimo pirmininkė prašė bendrijos narių siūlyti kandidatus į bendrijos pirmininko vietą. Įvertinus siūlomus kandidatus, bendrijos nariai vienbalsiai nutarė sekantiems dviejiems metams perrinkti Edvardą Krikštolaitį.

 

NUTARTA:

  • Bendrijos dokumentų patkrinimą atlikti vieną kartą metuose ir informuoti gyventojus.
  • Pirmininkui vykdant stambesnius darbus ar pirkimus, būtina suderinti valdybos susirinkime.
  • Atleisti esamą bendrijos buhalterę ir į jos vietą priimti Dianą Vismantienę.
  • Bendrijos pirmininku sekantiems dviejiems metams perrinkti Edvardą Krikštolaitį.

Viši šie nutarimai turės būti patvirtinti pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kuris vyks 2012 m. birželio 19 d. (antradienį) 19.30 val., metu.

 

Protokolą sudarė:

Susirinkimo sekretorius                                                                          R. Petkevičiūtė

Susirinkimo pirmininkas                                                                         K. Kiaušienė

 

Share →