S.ŽUKAUSKO NR. 33 NAMO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2013 m. rugsėjo 5 d.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvavo 25 bendrijos nariai (viso 81).

 Pateikti klausimai svarstymui:

  • bendrijos pirmininko rinkimas;
  • tarpblokinių namo siūlių remontas;
  • laiptinės langų keitimas;
  • kiti klausimai.

1. Bendrijos pirmininko rinkimas.

Nei vienas bendrijos narys nepareiškė noro būti išrinktas bendrijos pirmininku. Visi pirmininko anksčiau kalbinti nariai, kurie galėtų būti bendrijos pirmininku, atsisakė siūlymo. Susirinkimo metu buvo pasiūlyta bendrijos pirmininku išrinkti Kristiną Kiaušienę. Visi dalyvavusieji susirinkime pasisakė už pateiktą kandidatūrą, tačiau pati kandidatė atsisako tapti bendrijos pirmininke. Taip pat pateiktas pasiūlymas prisijungti prie kitos bendrijos. Šis pasiūlymas sukritikuotas, nes mūsų bendrija dar 1995 metais atsiskyrė nuo kitos bendrijos.

NUTARTA. Iškabinti skelbimus gretimuose namuose su siūlymu tapti mūsų bendrijos pirmininku (taip pat kreiptis į Eigulių seniūniją). Šį klausimą spręsti tik gavus pasiūlymų.

 2. Tarpblokinių namo siūlių remontas.

Bendrijos pirmininkas pateikė numatytų darbų kainas, kai darbai bus atliekami pasirašius sutartį su individualią veiklą vykdančiu asmeniu arba kai sutartis bus pasirašoma su įmone. Kainos skirtumas 459 Lt. Garantija abejais atvejais 5 metai, darbus atlieka tie patys darbininkai.

NUTARTA. Darbus turi atlikti įmonė, kuri labiau užtikrins darbų garantiją.

 3. Laiptinės langų keitimas.

Bendrijos buhalterė pateikė duomenis apie surinktus pinigus laiptinės langų keitimui. Šiuo metu, neįskaitant apyvartinių lėšų, surinkta apie 36 tūkst. Lt.

NUTARTA. Iki rugsėjo 15 d. surinkti visų bendrijos narių nuomonę pateiktais klausimais ir pateikti bendrijos nariams:

– sumažinti varstomų langų kiekį kiekviename aukšte nuo 3 vnt. iki 1 vnt.;

– už langus, esančius patalpose prie šiukšlių šachtų, turi mokėti tie, kas naudoja savo reikmėms kaip papildomus sandėliukus;

– keisti ne tik laiptinių langus, bet ir rūsių langus;

– vadovaudamiesi bendrijos įstatų 15 punktu, kuriame teigiama: “… savininko įnašas bendrosios nuosavybės remontui nustatomas visą išlaidų sumą dauginant iš savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų ploto santykio su viso namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotu, jeigu bendrijos narių susirinkimas nenusprendžia kitaip…“, bendrijos nariai už langų keitimą turi mokėti pagal gyvenamą plotą.

 4. Kiti klausimai.

  • Bendrijos pirmininkui pavesta išsiaiškinti galimybes ir sąnaudas šiukšlių šachtų uždarymui su dezinfekavimu.

Protokolą sudarė:

Susirinkimo pirmininkas                                                                         E. Krikštolaitis

Share →